«Σου Συγχωρούνται οι Αμαρτίες»

2:5-12 Κατεβάζουν έναν παράλυτο στον Ιησού μέσα από άνοιγμα στη στέγη, Τι μαθαίνουμε από αυτό το θαύμα; Η αρρώστια συνδέεται με την κληρονομημένη αμαρτία, Ο Ιησούς έχει την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες και τη δύναμη να γιατρεύει αρρώστους, Υπό τη Βασιλεία, ο Ιησούς θα εξαλείψει την ατέλεια και τις αρρώστιες για πάντα, Πώς μπορούν τα εδάφια Μάρκος 2:5-12 να με βοηθούν να υπομένω αν έχω κάποια αρρώστια;

Μαρ 2:3-5​—Ο Ιησούς συγχώρησε με συμπόνια τις αμαρτίες ενός παράλυτου (jy σ. 67 ¶3-5)

Ενόσω ο Ιησούς διδάσκει σε εκείνο το κατάμεστο δωμάτιο, τέσσερις άντρες φέρνουν έναν παράλυτο πάνω σε φορείο. Θέλουν να γιατρέψει ο Ιησούς τον φίλο τους. Εξαιτίας του πλήθους, όμως, δεν μπορούν να «τον φέρουν μέχρι τον Ιησού». (Μάρκος 2:4) Φανταστείτε πόσο απογοητεύονται! Ωστόσο, σκαρφαλώνουν στην επίπεδη στέγη του σπιτιού και δημιουργούν ένα άνοιγμα στα κεραμίδια. Κατόπιν κατεβάζουν το φορείο με τον παράλυτο μέσα στο σπίτι.

Keep reading…


Ο νέος Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018, οπότε και θα καταργηθεί αυτόματα η ισχύουσα Οδηγία 95/46 ΕΚ και η εθνική νομοθεσία που την ενσωμάτωσε, δηλαδή ο ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Ο νέος ΓΚΠΔ περιέχει ένα αναθεωρημένο σύστημα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ, που χαρακτηρίζεται ιδίως από την ριζική αλλαγή του συστήματος ευθύνης για τήρηση της νομοθεσίας εισάγοντας το θεσμό της Λογοδοσίας (Accountability), σύμφωνα με τον οποίο οι εταιρείες που συλλέγουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα οφείλουν να διαμορφώσουν τις διαδικασίες και τα συστήματα τους κατά τρόπο ώστε να είναι πλήρως συμμορφωμένες με όσα προβλέπει ο νέος Κανονισμός.

Keep reading…


«Πηγαίνετε και Κάντε Μαθητές​—Γιατί, Πού και Πώς;»

Ματθ 28:18-20. Γιατί; Ο Ιησούς έλαβε εκτεταμένη εξουσία από τον Ιεχωβά. Πού; Ο Ιησούς έδωσε στους ακολούθους του την εντολή να κάνουν μαθητές «από όλα τα έθνη»

Το να διδάσκουμε άλλους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλε ο Ιησούς είναι συνεχής διαδικασία

  • Γραφική μελέτη με κάποιον κύριο

  • Πώς διδάσκουμε σε άλλους τις εντολές του Ιησού;

  • Βοήθεια σε σπουδαστή της Γραφής να εφαρμόσει τις διδασκαλίες του Ιησού

  • Πώς βοηθάμε τους σπουδαστές μας να εφαρμόζουν τις διδασκαλίες του Ιησού;

  • Συνοδεύοντας σπουδαστή της Γραφής στη διακονία αγρού

  • Πώς βοηθάμε τους σπουδαστές μας να ακολουθούν το παράδειγμα του Ιησού;

Keep reading…


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην ενημέρωση και στην υλη που τον διακρίνει!