Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα εξετάσει κατά προτεραιότητα την απόφαση για απαγόρευση των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Ρωσία

Την 1η Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε αποδεκτή την καταγγελία των Μαρτύρων του Ιεχωβά, αποφάσισε να το εξετάσει ως θέμα προτεραιότητας και κάλεσε τη Ρωσική Ομοσπονδία να υποβάλει τις εξηγήσεις της μέχρι τις 23 Μαρτίου 2018. Η Ρωσική Ομοσπονδία καλείται να δηλώσει τη θέση του σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας διακανονισμού στην παρούσα υπόθεση και να υποβάλει οποιεσδήποτε προτάσεις.

Η καταγγελία φέρει τον τίτλο “Το διοικητικό κέντρο των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Ρωσία και ο Kalin κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας” (αρ. 1018817). Εστάλη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σχέση με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ρωσίας της 20ής Απριλίου 2017 να εκκαθαρίσει όλες τις 396 οργανώσεις των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Ρωσία και να απαγορεύσει τις δραστηριότητές τους για λόγους που προβλέπονται από την αντιεξουσιαστική νομοθεσία.

Οι εκπρόσωποι του ρωσικού κράτους θα πρέπει να εξηγήσουν γραπτώς στο διεθνές δικαστήριο εάν έχει υπάρξει παραβίαση του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης που εγγυάται το δικαίωμα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι με άλλους σε σχέση με αυτή την απόφαση του δικαστήριο. Έχει υπάρξει παραβίαση του άρθρου 9, το οποίο εγγυάται το δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, την ελευθερία να αλλάζει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις και την ελευθερία να ασκεί τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις ατομικά ή σε κοινοτικό επίπεδο με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, , διδασκαλία, τελετουργίες; Υπήρξε παραβίαση του άρθρου 14, το οποίο απαγορεύει τις διακρίσεις και εγγυάται ίσα δικαιώματα για όλους, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις ή άλλα χαρακτηριστικά; Ξεχωριστά, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον, σε σχέση με την κατάσχεση της περιουσίας του Διοικητικού Κέντρου, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου αριθ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης, το οποίο εγγυάται σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το δικαίωμα τον σεβασμό της περιουσίας τους, η οποία προϋποθέτει ότι κανείς δεν μπορεί να στερηθεί την περιουσία του με άλλο τρόπο, όπως για λόγους δημοσίου συμφέροντος και υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος και οι γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου;

Είναι ευρέως γνωστό ότι η απόφαση για εκκαθάριση και απαγόρευση όλων των οργανώσεων των Μαρτύρων του Ιεχωβά στη Ρωσία συνεπαγόταν πολλές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των πιστών, τόσο από πλευράς αξιωματούχων όσο και από το επιθετικό σκέλος της κοινωνίας. Όσον αφορά τους μεμονωμένους πιστούς, διεξάγονται δραστηριότητες λειτουργικής αναζήτησης, κινούνται ποινικές υποθέσεις. Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά επιμένουν στο παράνομο της απόφασης που έχει εκδοθεί εναντίον τους.

https://jw-russia.org/news/17121123-275.html


Το υλικό που σας παρουσιάζουμε σε αυτή την σελίδα είναι επιλεγμένο από τον επίσημο ιστότοπο των Χριστιανών Μαρτύρων του Ιεχωβά τον οποίο και σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε τακτικά για την ποιότητα στην υλη που τον διακρίνει!

This is not the official website of Jehovah’s Witnesses jw.org is the official website of Jehovah's Witnesses and is the authoritative website about our beliefs, teachings, & activities.


Did you like this? Share it: